Pendaftaran MyKontraktor

Kategori Pendaftaran
Bukan Ahli KITA
Ahli KITA
May
RM100.00
RM50.00
June
RM100.00
RM50.00

Pendaftaran MyKontraktor

atau

Sila klik salah satu butang di atas yang berkenaan.

1
Terma & Syarat
2
Maklumat
3
Perkhidmatan
4
Lokasi
5
Semakan
6
Pembayaran
Terma & Syarat
Sila Baca Terma & Syarat di Bawah.

Dengan mendaftar sebagai penyedia perkhidmatan dan pembekal di MyKontraktor, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat berikut:

1.  Bayaran Pendaftaran:

a. Anda bersetuju dengan penetapan skala pembayaran yang ditawarkan oleh MyKontraktor.
b. Anda bersetuju bayaran ini adalah bagi menyenaraikan perkhidmatan dan produk anda pada pengguna MyKontraktor.
c. Anda bersetuju bahawa penyenaraian ini hanyalah untuk pengguna mencari anda dan bukanlah satu obligasi MyKontraktor untuk memastikan anda mendapat jualan dari penyenaraian ini.

2.  Kelayakan:

a. Anda mestilah entiti atau perniagaan yang diiktiraf di sisi undang-undang di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

b. Anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan terkini semasa mendaftar. Informasi maklumat akan dirujuk silang dengan agensi pendaftaran dan sebarang maklumat yang bercanggah akan menyebabkan penyenaraian anda ditolak.

c. Anda mesti mempunyai pentauliahan, lesen, permit dan apa saja pensijilan yang diwajibkan industri untuk menawarkan perkhidmatan dan produk anda.

3. Akaun:

a. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan akaun pendaftaran seperti nama pengguna, kata laluan dan soalan keselamatan.
b. Anda mesti memaklumkan dengan segera kepada Mykontraktor tentang sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau disyaki melanggar keselamatan akaun anda.

4. Penyenaraian Perkhidmatan dan Produk:

a. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan terperinci tentang perkhidmatan dan produk anda, termasuk lokasi, spesifikasi, harga, ketersediaan dan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang ditetapkan oleh agensi kerajaan yang berkaitan.
b. Anda tidak terlibat dalam jenayah sivil, pengiklanan palsu, salah laku, salah nyata atau sebarang amalan tidak berintegriti dengan maksud untuk menipu pengguna MyKontraktor.

5. Proses Transaksi:

a. Anda bersetuju untuk melaksanakan kontrak yang dimeterai bersama pengguna MyKontraktor dengan amalan kerja beretika dan profesional.
b. Anda bertanggungjawab untuk menetap dan mengekalkan harga tawaran, syarat pembayaran dan pilihan pelaksanaan perkhidmatan dan produk anda sendiri.
c. Anda mengakui bahawa sebarang transaksi yang dijalankan melalui MyKontraktor adalah semata-mata antara anda dan pengguna MyKontraktor, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pertikaian, kerugian atau liabiliti yang timbul daripada transaksi tersebut.

6. Harta Intelek:

a. Anda mempunyai hak, lesen atau kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan sebarang harta intelek yang anda gunakan seperti tanda dagangan, logo, imej produk dan lain-lain yang dikaitkan dengan perkhidmatan atau produk anda.
b.  Anda memberi kami lesen tidak eksklusif dan bebas royalti, di seluruh dunia untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan dan mengedarkan maklumat perkhidmatan dan produk anda bagi tujuan mempromosi dan mengendalikan platform MyKontraktor.

7. Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi

a. MyKontraktor akan sedaya upaya melindungi privasi anda  di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dengan mengawal selia data peribadi yang diproses atau yang dikumpul bagi memastikan data peribadi anda dilindungi.
b. MyKontraktor tidak akan menjual, memindah atau mendedahkan data peribadi kepada pihak-pihak ketiga di luar MyKontraktor kecuali atas arahan mana-mana badan kehakiman, badan dan agensi kerajaan, badan berkanun, atau mana-mana pengawal selia industri yang mewajibkan kami membuat pendedahan di bawah peruntukan undang-undang yang terpakai.

8. Pematuhan Undang-undang

a. Anda mesti mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang diwajibkan di bawah kawasan tadbir kontrak anda dilaksanakan.
 b. Anda bertanggungjawab untuk mendapatkan sebarang permit, lesen atau pensijilan yang diperlukan untuk menawar, menjual atau mengedar perkhidmatan dan produk anda.

9. Ulasan dan Penilaian Pengguna

a. Pengguna dibenarkan untuk memberi ulasan dan penilaian perkhidmatan dan produk anda.
b. Anda bersetuju dan mengakui bahawa ulasan dan penilaian ini adalah semata-mata pendapat pelanggan.
c. Anda bersetuju bahawa MyKontraktor tidak menyokong, menjamin atau bertanggungjawab terhadap ketepatan atau ketulenan maklum balas tersebut.

10. Penamatan:

a. MyKontraktor berhak untuk menamat atau menggantung akaun anda mengikut budi bicara kami, tanpa notis awal, apabila dapat menentukan bahawa anda telah melanggar terma dan syarat ini atau terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan atau jenayah menyalahi undang-undang.
b. Penamatan ini dibuat bagi melindungi pengguna MyKontraktor daripada terdedah dengan aktiviti yang boleh mengancam kepentingan dan kebajikan mereka.

11.  Pengubahsuaian Maklumat Pendaftar:

a. Anda mestilah memastikan semua maklumat yang diisi adalah betul.
b. Anda mestilah memastikan anda telah menyemak maklumat sebelum pembayaran dilakukan.
c. Anda tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa pengubahsuaian maklumat semasa pendaftaran anda sedang diproses oleh MyKontraktor.
d. Sebarang pengubahsuaian maklumat hanya boleh dilakukan oleh pihak MyKontraktor selepas permohonan dilulus dan profil diterbitkan.

e. Anda boleh membuat pengubahsuaian terhadap maklumat yang dibenarkan tanpa dikenakan apa-apa bayaran.
f. Sebarang permohonan pengubahsuaian untuk maklumat yang dipelihara akan dikenakan caj tambahan sebanyak RM10 satu permohonan untuk menampung kos pengurusan dan pentabiran.

(Kita kena discuss mekanisma untuk data pengubahsuaian yang hendak dilakukan -nak buat melalui emel ke atau macam mana)

12. Pengubahsuaian Terma dan Syarat:

a. MyKontraktor berhak untuk mengubah suai atau mengemas kini terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa memaklumkan kepada sesiapa.
b. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak dan mematuhi versi terkini terma dan syarat.

13.  Undang-undang yang memerintah:
Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA.

Sila ambil perhatian bahawa terma dan syarat di atas adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai undang-undang. Anda adalah dinasihatkan untuk berunding dengan perunding perundangan profesional bagi memastikan terma dan syarat di atas dapat memenuhi keperluan dan polisi khusus anda serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

Saya bersetuju dengan segala terma & syarat di atas.

Borang masih belum lengkap untuk langkah seterusnya. Sila semak kembali borang.
Sila Pilih Kategori Pendaftaran *
No. Ahli KITA *
Nama Perniagaan / Firma / Koperasi *
Logo Perniagaan
Maximum file size: 5 MB
Maklumat Ringkas Perniagaan *
No Pendaftaran SPAN/Lesen Sesalur (Sabah)/Lesen Penyambungan dan Pemasangan Paip JKR (Sarawak)
No. Pendaftaran Suruhanjaya Tenaga
Nama Pengurus *
No. Telefon *
Link Sosial Media Syarikat
Link Facebook *
Link Instagram *
Link Tiktok *
Link Youtube *
Website (Jika Ada)
Emel Yang Aktif *
Alamat Perniagaan *
Poskod
Bandar
Negeri
Soalan Keselamatan
Bagi memastikan data anda tidak diubah tanpa kebenaran, sila isi soalan keselamatan di bawah.
Nama Ibu Tercinta *
Negeri Kelahiran *
Tarikh Lahir *
Borang masih belum lengkap untuk langkah seterusnya. Sila semak kembali borang.
Jenis Perkhidmatan
Sila pilih jenis perkidmatan yang barkaitan dengan anda di bawah di bawah.
Jenis Perkhidmatan *
Sub Perkhidmatan - Perunding *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Kontraktor Bangunan *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Kontraktor Sivil *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Kontraktor Mekanikal *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Kontraktor Elekrikal *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Tukang/Tred *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Servis Lain *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Pembekal *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Reka Hiasan & Dekorasi *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Pembersihan *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Sub Perkhidmatan - Kursus & Latihan Kontraktor *
Lain-Lain Sub-Perkhidmatan
Lain-Lain Perkhidmatan
Borang masih belum lengkap untuk langkah seterusnya. Sila semak kembali borang.
Lokasi Perkhidmatan
Sila pilih lokasi perkhidmatan yang anda di bawah jajahan anda.
Lokasi Perkhidmatan *
Lokasi Perkhidmatan Johor *
Lokasi Perkhidmatan - Kedah *
Lokasi Perkhidmatan - kelantan *
Lokasi Perkhidmatan - Melaka *
Lokasi Perkhidmatan - negeri sembilan *
Lokasi Perkhidmatan - Pahang *
Lokasi Perkhidmatan - Perak *
Lokasi Perkhidmatan - Perlis *
Lokasi Perkhidmatan - Pulau Penang *
Lokasi Perkhidmatan - Selangor *
Lokasi Perkhidmatan - Terengganu *
Lokasi Perkhidmatan - Wilayah Persekutuan *
Lokasi Perkhidmatan - Sabah *
Lokasi Perkhidmatan - Sawarak *
Borang masih belum lengkap untuk langkah seterusnya. Sila semak kembali borang.
Semakan Borang
Sila semak borang yang telah diisi di bawah

Maklumat Syarikat

----

No. Ahli KITA
Nama Perniagaan / Firma / Koperasi  
Maklumat Ringkas Perniagaan
No Pendaftaran CIDB
No Pendaftaran SPAN/Lesen Sesalur (Sabah)/Lesen Penyambungan dan Pemasangan Paip JKR (Sarawak)
No. Pendaftaran Suruhanjaya Tenaga
Nama Pengurus
No. Telefon
Website (Jika Ada)
Emel Yang Aktif
Alamat Perniagaan
Soalan Keselamatan - Nama Ibu Tercinta
Soalan Keselamatan -Negeri Kelahiran
Soalan Keselamatan - Tarikh Lahir

Jenis Perkhidmatan

Jenis Perkhidmatan
Jenis Sub Perkhidmatan - Perunding
Jenis Sub Perkhidmatan - Kontraktor Bangunan
Jenis Sub Perkhidmatan - Kontraktor Sivil
Jenis Sub Perkhidmatan - Kontraktor Mekanikal
Jenis Sub Perkhidmatan - Kontraktor Elektrik
Jenis Sub Perkhidmatan - Kerja Tukang
Jenis Sub Perkhidmatan - Pembekal
Jenis Sub Perkhidmatan - Reka Hiasan & Dekorasi
Jenis Sub Perkhidmatan - Pembersihan
Jenis Sub Perkhidmatan - Kursus & Latihan Kontraktor
Jenis Sub Perkhidmatan - Servis Lain

Lokasi Perkhidmatan

Lokasi Perkhidmatan
Lokasi Perkhidmatan -
Johor
Lokasi Perkhidmatan -
Kedah
Lokasi Perkhidmatan -
Kelantan
Lokasi Perkhidmatan -
Melaka
Lokasi Perkhidmatan -
Negeri Sembilan
Lokasi Perkhidmatan -
Pahang
Lokasi Perkhidmatan -
Perak
Lokasi Perkhidmatan -
Pelis
Lokasi Perkhidmatan -
Pulau Pinang
Lokasi Perkhidmatan -
Selangor
Lokasi Perkhidmatan -
Terengganu
Lokasi Perkhidmatan -
Wilayah Persekutuan
Lokasi Perkhidmatan -
Sabah
Lokasi Perkhidmatan -
Sarawak
Borang masih belum lengkap untuk langkah seterusnya. Sila semak kembali borang.
Sila Pilih Tempoh Langganan - Ahli KITA *
Harga Langganan - Ahli KITA
Total Harga: RM
0.00
Sila Pilih Tempoh Langganan - Komuniti KITA *
Harga Langganan - Komuniti Kita
Total Harga: RM
0.00
Sila Pilih Tempoh Langganan - Biasa *
Harga Langganan - Biasa
Total Harga: RM
0.00
Sila Pilih Kaedah Pembayaran *

Panduan Pembayaran

Tekan butang 'Daftar' untuk meneruskan pembayaran.


Panduan Pembayaran Secara Manual

Bayaran boleh dibuat secara manual dengan memuat naik slip atau bukti bayaran di bawah.

Maklumat Bank
Nama Bank: Maybank
Nama Akaun: Emar Klasik Resources
No Akaun : 562209645222

Muat Naik Resit Pembayaran Di Bawah. *
Maximum file size: 5 MB

Pemulangan Bayaran Pendaftaran
Masukkan nama dan no akaun anda untuk proses pemulangan bayaran sekiranya pendaftaran penyenaraian anda ditolak.

Nama Bank *
No. Akaun Bank *

Pendaftaran Ditutup.

Sila daftarkan akaun atau log masuk ke akaun anda.

Sekiranya anda sudah mempunyai akaun, sila klik butang log masuk.

Sila daftarkan akaun atau log masuk ke akaun anda.

Sekiranya anda ingin daftar akaun, sila klilk link di bawah